Valgkomiteen søker kandidater til ulike verv

Publisert av Vidar Arnesen den 08.01.23.

Veikle Balders Generalforsamling skal gjennomføres lørdag 18. februar 2023 kl. 18.00 på Thon Hotell Linne i Oslo.

 

Valgkomiteen arbeider for å finne kandidater som:

- har et glødende engasjement for kaldblodshesten

- har godt humør og gode samarbeidsevner

- har evne til å arbeide målrettet og strukturert, alene og i team

- kan delta i planlegging og praktisk gjennomføring av ulike prosjekter

- i perioder aksepterer og bidrar med stor arbeidsmengde

- kan delta i annonsesalg og sponsorverving

 

Til styret trengs personer som

- kan ivareta lederfunksjonen

- kan ivareta sekretærfunksjonen

- kan ivareta kassererfunksjonen for en årsomsetning på rundt kr 1 000 000,-

- kan ivareta funksjonen som medlemsansvarlig for over 1000 medlemmer

 

Til Utstillingskomiteen trengs personer som:

- Kan gjennomføre Veikle Balders Landsfinale i tråd med «Instruks for Veikle Balders

  Utstillingskomite», som ble vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling 24. mars 2021.

- har stor interesse og engasjement for å jobbe med utstilling

- kan delta i planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av Veikle 

  Balders Landsfinale

- kan lede utstillingskomiteen gjennom planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging og

  gjennomføring av Veikle Balders Landsfinale

 

Til Redaksjonskomiteen trengs personer som:

- kan være ansvarlige for utgivelse av Veikle Balders medlemsblader i tråd med «Instruks for

  Veikle Balders Redaksjonskomite», som ble vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling

  24.mars 2021.

- kan arbeide etter fastsatte tidsfrister

- har god skriftlig formidlingsevne

- kan delta i korrekturlesing

- har god kompetanse på foto

- kan ivareta redaktørfunksjonen med dens ansvar som ansvarlig utgiver gjennom

  planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av Veikle Balders

  medlemsblader

 

Til Allsidighetskomiteen trengs personer som:

- Kan gjennomføre Veikle Balders ulike allsidighetsaktiviteter i tråd med «Instruks for Veikle

  Balders Allsidighetskomite», som ble vedtatt på Veikle Balders Generalforsamling 24. mars

  2021

- har stor interesse og engasjement for å jobbe med allsidighetsprosjektet for

  Kaldblodstraveren

- kan delta i planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging og gjennomføring av Veikle

  Balders ulike allsidighetsaktiviteter

- har mulighet for fysisk oppmøte og som kan ivareta store arbeidsmengder ved ulike

  arrangement

- kan lede Allsidighetskomiteen gjennom planlegging, forberedelser, praktisk tilrettelegging

  og gjennomføring av Veikle Balders allsidighetsaktiviteter

 

Revisorer:

- to revisorer samt vara for et år.

 

Valgbarhet:

I følge Veikle Balders lover § 5, Generalforsamlingen, må medlemmer ha vært medlem pr. 31.12 året før generalforsamlingen, ha betalt medlemsavgift for foregående år samt ha fulgt foreningens regler og beslutninger for å være valgbar på Generalforsamlingen.

 

Valgkomiteen ber om forslag på kandidater til de aktuelle vervene.

Har du selv en tillitsvalgt i magen, eller kjenner en som er villig til å bruke tid og kompetanse for Veikle Balder, ikke nøl med å ta kontakt med valgkomiteen.

Veikle Balders lover fastslår at valgkomiteens innstilling, sammen med øvrige aktuelle dokumenter, skal offentliggjøres ei uke før generalforsamlingen finner sted, altså senest 11. februar. Derfor må forslag på kandidater fremmes til valgkomiteen innen 1. februar.

 

Mvh

Kristian Borud                                   kristian.borud@gmail.com

 

Ingolf Herbjørnrød                            ingolf@hushage.no

 

Gunhild H Bekkevold-Larsen           gunbekk@yahoo.no