Veikle Balders Generalforsamling er hjemlet i foreningens lover, § 5 og 6.
Generalforsamlingen avholdes en gang pr. år innen mars måneds utgang.
Saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må være styret i hende 4 uker før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal bla. a. behandle og godkjenne styrets årsmelding, behandle og godkjenne styrets årsregnskap og budsjettforslag, behandle innkomne saker fra styre og medlemmer, fastsette medlemskontingent for neste kalenderår og foreta valg.

Saksliste og tilhørende dokumenter skal være publisert ei uke før generalforsamlingen.