Av Renate Ugelstad

Høsten 2019 sendte styret i Veikle Balder ut en forespørsel til medlemmene om det fantes interesse for å delta i ei gruppe som skal se på tiltak for den allsidige kaldblodshesten. Styret så for seg at resultatet kunne bli et Veikle Balder-mesterskap, et NM for kaldblodstravere med grener som dressur, sprang og kjøring.  Responsen har vært overveldende.

Muligheten for å arrangere NM for kaldblodstravere, der ulike hestesportsgrener inngår, har blitt drøftet i Veikle Balders styre ved flere anledninger.  Første gangen denne tanken kom opp, var allerede på det første styremøtet på Biri høsten 2010. Prosjektet har vært med styret hele veien, og Vårnummeret 2017 hadde den allsidige kaldblodshesten som tema. Veikle Balder har manglet ressurspersoner som har kunnet ta tak i og drive et slikt prosjekt, og i høst ble denne tanken igjen satt på dagsordenen. I desember ble det sendt ut et skriv med tanke på å undersøke om det finnes ressurspersoner som kunne tenke seg å bidra til å arrangere et slikt mesterskap og/eller andre aktiviteter for den allsidige kaldblodshesten. Responsen var overveldende og en rekke personer meldte sin interesse for å delta i arbeidet. Det er åpenbart at et slikt prosjekt fyller et tomrom. Planen er å fremme endelig sak på Generalforsamlingen 2021.

Styret har utarbeidet et mandat som arbeidsgruppa skal gå ut ifra. Arbeidsgruppa skal rapportere direkte til styret i Veikle Balder. Mandatet lyder slik:

Allsidighetsgruppa skal komme med ideer til hvordan Veikle Balder bør støtte opp om den allsidige kaldblodstraveren. Omskolering av hesterasen fra traver annet bruk skal berøres i arbeidet. Gruppa skal komme med ideer til hvordan et «Veikle Balder-mesterskap» bør se ut. Arbeidet skal gå over et år. Ideene skal nedfelles i en rapport som sendes styret før 1.1.21. Styret skal så behandle saken før generalforsamlingen 2021. Styret i VB bistår gruppa med 2 styremedlemmer.

Alle som hadde meldt sin interesse for å delta i arbeidet ble invitert til et første møte lørdag 22. februar i Hestesportens Hus på Bjerke. Styret bistod gruppa med to personer i henhold til mandatet; Egle Morstad og Målfrid Vatne. Møtet var konstruktivt og en mengde gode ideer kom opp for å profilere kaldblodstraveren som en allsidig ride- og kjørehest. Gruppa har jobbet godt og effektivt, og har nå utarbeidet statutter for å arrangere Veikle Balders Allsidighetscup. Dette er en allsidighetscup for alle kaldblodstravere, hvor det kan samles poeng i hele 9 grener; dressur, sprang, kjøring, feltritt, distanse, Mounted games, voltige, westerngrener og arbeidshestgrener. Det gis tilleggspoeng for hester som er aktive i travsporten inneværende år, premiebonus for de som plasserer seg som nr. 1, 2 eller 3, og allsidighetsbonus for de som har deltatt i flere grener. Den kaldblodstraveren som har samlet flest poeng i slutten av året vinner Veikle Balders pris for Årets allsidige kaldblodstraver. Arbeidsgruppa vil videre arbeide med å få etablert et Veikle Balder NM for den allsidige kaldblodstraveren, i grenene sprang, dressur og kjøring tidligst i 2021. Videre vil det bli kartlagt muligheter for omskolering/kurser i omskolering. Målfrid Vatne og Renate Ugelstad er styrets representanter i arbeidsgruppa.

Flerbruk- og etterbruk av kaldblodstraveren inngår i Veikle Balders formålsparagraf.  I Veikle Balder vet vi at den sunne og arbeidsvillige kaldblodshesten egner seg godt i flere sportsgrener enn travsport. En kaldblodshest som ikke lykkes som travhest, kan være en utmerket flerbrukshest. Da kaldblodshesten med sin energi og arbeidsvilje er en utmerket ride- og kjørehest vet vi at den kan stille sterkt i konkurransen mot andre raser. På sikt håper styret at dette prosjektet skal bidra til ytterligere interesse for- og etterspørsel av kaldblodshesten. Dette bør gagne både oppdrettere og eiere av kaldblodshester, ved at etterbruksverdien vil øke.